Kai's 50th Birthday, Glenhaven-cocktail pincushjon